Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, od Agencji Badań Medycznych.

Program/Konkurs: COVID 19

Nazwa projektu: Badanie przebiegu klinicznego i możliwości leczenia COVID-19 w warunkach praktyki klinicznej w Polsce – SARSTer

Numer projektu: 2020/ABM/COVID19/PTEILCHZ

Wartość dofinansowania/Koszt projektu: 1.444.000 zł

SARSTer jest retrospektywnym, nieinterwencyjnym programem badawczym finansowanym ze środków Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Agencji Badań Medycznych, we współpracy z firmą Tiba. Celem badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce u chorych leczonych począwszy od 1 marca 2020. Szczególny nacisk został położony na terapie zalecane w rekomendacjach PTEiLChZ, co pozowoli na ich doskonalenie. Uzyskane dane będą analizowane, w zależności od wielu parametrów wyjściowych i z uwzględnieniem różnych punktów końcowych oceniających skuteczność terapii. Badanie jest realizowane na platformie internetowej wykorzystywanej uprzednio w projektach EpiTer-2 i EpiGeneS we współpracy z firmę Tiba. W projekcie uczestniczy 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2, w tym 10 pediatrycznych. Podstawowym kryterium włączenia jest rozpoznanie COVID-19. Dodatkowe kryteria będą zależne od cząstkowych analiz, których celem będzie opracowanie danych do publikacji. Pozyskane dzięki SARSTer informacje pozwolą na zoptymalizowanie postępowania terapeutycznego w COVID-19.